Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost MARCIMONA s.r.o., IČ 03911837, DIČ CZ03911837, se sídlem Smetanova 1453, 755 01 Vsetín, zapsaná v obchodním rejstříku, jako prodávající (dále jen „MARCIMONA“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s MARCIMONOU, nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku REKLAMAČNÍ ŘÁD a dokument ZPŮSOB DOPRAVY, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce MARCIMONY, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. MARCIMONY nebo smluvních partnerů MARCIMONY, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

SDĚLENÍ

MARCIMONA sděluje, že
náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, MARCIMONA si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
požaduje úhradu kupní ceny před, nebo při převzetí zboží kupujícím od MARCIMONY, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném MARCIMONOU uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
– kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
– smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
– přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla MARCIMONY;
spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
– o poskytování služeb, které MARCIMONA splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
– u opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu MARCIMONY

SMLOUVA

Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném MARCIMONOU tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník MARCIMONY, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu přinemailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky MARCIMONOU, za případné chyby při přenosu dat MARCIMONA nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy MARCIMONA neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se MARCIMONA zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí MARCIMONĚ kupní cenu.

MARCIMONA si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

MARCIMONA kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

MARCIMONA splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

MARCIMONA odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí MARCIMONA věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří MARCIMONA věc pro přepravu.

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

MARCIMONA odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména MARCIMONA odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly
se věc hodí k účelu, který pro její použití MARCIMONA uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
je věc v odpovídajícím množství

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
na odstranění vady opravou věci;
na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí MARCIMONĚ, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu MARCIMONY; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li MARCIMONA vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu MARCIMONA nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že MARCIMONA nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující MARCIMONĚ na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se MARCIMONA zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese:
MARCIMONA s.r.o., Smetanova 1453, 755 01 Vsetín

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá MARCIMONĚ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od MARCIMONY obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, MARCIMONA doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu MARCIMONY spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu MARCIMONA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, MARCIMONA však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží MARCIMONĚ odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi MARCIMONOU a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má MARCIMONA právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělením), a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu MARCIMONA s.r.o., Smetanova 1453, 755 01 Vsetín. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

MARCIMONA si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetový obchod MARCIMONY: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci MARCIMONA nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.detskepomucky.cz jsou vždy aktuální a platné v Kč. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob, nebo do doby uvedené akce.

OBJEDNÁNÍ

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

a.    prostřednictvím elektronického obchodu MARCIMONY (dále jen „e-shop“);
b.    elektronickou poštou na email info@detskepomucky.cz;
c.    osobně ve výdejním místě MARCIMONY, Smetanova 1453, 755 01 Vsetín
d.    telefonicky.

Objednávky přímo na poboče lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat telefonicky, a to rovněž v rámci otevírací doby této pobočky.

MARCIMONA doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího na MARCIMONA. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí v rámci svého košíku.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

MARCIMONA následující platební podmínky akceptuje:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví MARCIMONY, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

DODÁNÍ

Způsoby

MARCIMONA zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému MARCIMONY nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy naleznete na webové stránce VŠE O NÁKUPU-

DOPRAVA

Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@detskepomucky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou MARCIMONĚ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však MARCIMONĚ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem MARCIMONY a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího MARCIMONA s.r.o., IČ 03911837, DIČ CZ03911837, se sídlem Smetanova 1453, 755 01 Vsetín, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout MARCIMONĚ potřebné informace nezbytné pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadované informace.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje MARCIMONA ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím/ u dopravce/, nebo dnem uvedeném na dokladu o zakoupení /prodejem na pobočce/.

Lhůta je u nového zboží 24 měsíců. U zboží použitého 12 měsíců.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout a v případě převzetí od přepravce doporučuje předložit fotodokumentaci poškození obalu.

Kupující může reklamaci uplatnit písemně na adrese MARCIMONA, s.r.o. Návsí 241, nebo e-mailem na adrese info@detskepomucky.cz. Při odesílání zásilky musí zásilka obsahovat reklamované zboží, doklad o zakoupení a průvodní dopis s popisem vady.

ODMÍTNUTÍ REKLAMACE

MARCIMONA má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti/ jsou znečištěné, nebo zničené při používání jiném, než je k tomu zboží určené.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci včetně odstranění vady MARCIMONA vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

MARCIMONA vydá kupujícímu písemné potvrzení nebo elektronicky o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace MARCIMONA upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Práva kupujícího vyplývající ze zákona.

EET oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Zásady ochrany osobních údajů- GDPR

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 28.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MARCIMONA s.r.o. se sídlem Smetanova 1453, 755 01 Vsetín, IČO: 0391183 a provozovnou MARCIMONA s. r o. Smetanova 1453, 755 01 Vsetín

e-mail: info@detskepomucky.cz, tel.: +420 602 344 766

(dále jen: „správce“).

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Kategorie a zdroje zpracovaných údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Účel a důvod zpracovaných osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, pořádání soutěží apod.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

Doba uchovávání osobních údajů:

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé) jsou:

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@detskepomucky.cz nebo tel. +420 602 344 766

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení:

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.